Vad är ett horoskop?

Astro / Astrologiskola /

Twice.se erbjuder även dagens horoskop, veckohoroskopet, månadshoroskopet och årshoroskopet för varje stjärntecken.

© astrologisidan.se. På Astrologisidan kan du beställa ditt personliga födelsehoroskop, årshoroskop och framtidshoroskop.

Astrologins historia

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort ”.

Ordet horoskop kommer från grekiskans ho´ra och skopei´n som betyder tid, respektive se. Horoskopet är alltså en tidsbild.

Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen. De viktigaste punkterna i horoskopet är ascendenten och MC (medium coeli). Begreppen Descendenten, månens noder och IC är också viktigt att känna till. Stjärntecknen kan också sorteras in i kardinaltecken, rörliga och fasta tecken. 

 

 

Ascendenten

Ascendenten (förkortas Asc. i horoskop) är den punkt på himlavalvet där östra horisonten fanns vid födelseögonblicket. Ordet ascendenten kommer från engelskan och betyder ung. uppstigande, härskande eller stamfader. Ascendenten är troligtvis det i horoskopet som det är lättast att känna igen sig i. Man kan säga att ascendenten är människans ”skal” Ascendenten beskriver en persons framtoning eller personlighet. Den säger inte så mycket om personens innersta själsliv. Ascendenten kan ses som ett förhållningssätt till omvärlden. Det handlar om vilken hållning man intar i mer formella sammanhang tex vänlig, kylig eller glad.

MC

MC finns på den övre, dvs södra halvan av horoskopet. Det är en förkortning av medium coeli som betyder ungefär himmelsmitt. MC är den punkt på himlen som befann sig rakt ovanför födelseplatsen vid födelseögonblicket.

Imum Coeli

Beteckningen förkortas IC och anger den lägsta punkten på himlen. Med det menas var solen står vid midnatt. Medium Coeli står 180 grader från Imum Coeli.

 

 

Descendenten

Förkortas med Desc. Motsvarar den punkt på himlavalvet där västra horisonten fanns vid födelseögonblicket.

Månens noder el. månknutarna

Dessa är de punkter där månens bana skär ekliptikan. Noderna rör sig alltid baklänges och har en omloppstid av nitton år runt zodiaken. Positionerna hittar man i efemeriderna. Nodernas inflytande är inte lika starkt som planeternas men de har en viss effekt på de egenskaper som syns i horoskopet.

Zodiaken

Kallas även djurkretsen. Kan beskrivas som ett 360 gradigt band runt jorden. Zodiaken är uppdelad i de tolv stjärntecknen, varje stjärntecken upptar 30 grader. Genom detta band passerar solen under ett års tid och befinner sig i varje stjärntecken ungefärligen en månad. Solen förflyttar sig ca 1 grad varje dygn. Ett så kallat solvarv, som det talas om ofta inom astrologin, menas den tid det tar för solen att vandra genom alla tolv stjärntecken. Det kan skilja på någon dag mellan olika år så ett solvarv är inte alltid ett exakt år. Stjärntecknen är uppkallade efter stjärnbilder och det finns en gammal vers som beskriver stjärntecknen i tur och ordning.

Den börjar med Väduren som solen kommer in i på vårens första dag:

Väduren, Oxen, de himmelska Tvillingarna,

Och sedan Kräftan, Lejonet lyser,

Jungfrun och Vågen,

Skorpionen, Bågskytten och Stenbocken,

Mannen med vattenkannan (Vattumannen),

Och fisken med glittrande stjärt.

De fyra elementen

Varje stjärntecken står i relation till ett av de fyra elementen. De fyra elementen är: Eld, Jord, Luft och vatten. Varje element har sin egen alldeles speciella egenskap. De fyra elementen spelar en viktig roll när den gäller människans uppfostran från det ögonblick hon föds. De fyra elementen representerar olika problem som människosjälen måste bemästra. Problemen visar sig i tre faser för att de avser att framkalla visdom, kärlek och kraft. Samt att göra det möjligt för dessa att uppenbara sig i livets alla aspekter.

 

 

Eld-elementet handlar om kärleken och dess kraft samt magi och mystik.

Jord-elementet handlar om att få herravälde över fysisk materia. Verklig spirituell och andlig utveckling måste innefatta ”makt” över ”tingen”.

Luft-elementet är det element som bäst beblandar sig ned de övriga elementen. Luft elementet lär människa om brödraskapets stora betydelse.  Luft-elementets läxa handlar om att man måste försöka övervinna benägenheten att låta tålamodets gåva uttrycka sig i andligt högmod och istället förverkliga vänskapen med sin nästa samt inte låta sig påverkas av nonchalans eller svartsjuka.

Elementet Vatten handlar om att behärska sina känslor så att man kan hitta friden i tillvaron.

Stjärntecknen

Om man exempelvis säger att man är född i Lejonets stjärntecken så menar man att man föddes den tid då solen stod i Lejonets tecken. Vissa speciella karaktärsdrag och egenskaper brukar förknippas med de olika stjärntecknen. Detta stämmer till viss del men det är en mycket kraftig förenkling. För att få reda på en persons karaktär och egenskaper behöver ett personligt födelsehoroskop ställas. Helst ska horoskopet tolkas av en erfaren astrolog med mångårig praktik. Man kan också kalla stjärntecknen för soltecken eller zodiakens tecken.

 

 

Här är de tolv olika stjärntecknen:

Stjärntecken

Tidsperiod

Latinskt namn

Element

Lektion

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Kräftan

Lejonet

Jungfrun

Vågen

Skorpionen

Skytten

Stenbocken

Vattumannen

Fiskarna

22/3 – 20/4

21/4 – 21/5

22/5 – 22/6

23/6 – 23/7

24/7 – 23/8

24/8 – 23/9

24/9 – 23/10

24/10 – 22/11

23/11 – 22/12

23/12 – 19/1

21/1 – 19/2

20/2 – 21/3

Aries

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces

Eld

Jord

Luft

Vatten

Eld

Jord

Luft

Vatten

Eld

Jord

Luft

Vatten

Kärlek

Tjänande

Broderskap

Frid

Kärlek

Tjänande

Broderskap

Frid

Kärlek

Tjänande

Broderskap

Frid

Om man vill läsa astrologiböcker på engelska är det bra att kunna de latinska namnen på stjärntecknen eftersom de alltid används i engelskan. Det astrologiska året börjar när solen går in i vädurens tecken, vid vårdagjämningen, vanligen den 22 mars.

Djurkretsens tolv stjärntecken kan även delas in i maskulina och feminina tecken.

- Feminina

+ Maskulina

Oxen

Kräftan

Jungfrun

Skorpionen

Stenbocken

Fiskarna

Väduren

Tvillingarna

Lejonet

Vågen

Skytten

Vattumannen

När horoskopet tolkas tittar man efter hur många av planeterna som befinner sig i feminina respektive maskulina gruppen. Vanligen är det en ganska jämn fördelning. Skulle det finnas en övervikt av planeter i de feminina stjärntecknen så tyder det på att personen brukar vara passivt eller inåtvänd lagd. Om det skulle finnas en övervikt av planeter i maskulina stjärntecken så antyder det att personen tenderar att vara initiativrik och utåtriktad.

Det finns ytterligare en uppdelning av stjärntecknen som man bör känna till. Det handlar om tre tillstånd eller kvaliteter. Stjärntecknen delas in i ledande, fasta och föränderliga tecken. Det förekommer också beteckningarna: kardinala, fixerade föränderliga tecken. De olika tillstånden motsvarar en persons speciella karaktär och olika egenskaper.

Astrologins och horoskopens historia

Horoskopbild

Läs om hur läran om himlakropparna har utvecklats.

Vad är ett horoskop?

Ett födelsehoroskop bygger på en tolkning av planeternas position och stjärnhimmlen tiden vid din födelse. Man kan kalla det ett ”kosmiskt identitetskort". Horoskopet består av tre delar: 1) de tolv husen 2) de tio planeterna 3) zodiaken med de tolv stjärntecknen.

De romerska och grekiska gudarna

Planeter och asteroider har blivit kallde efter grekiska och romerska gudar.