Behaviorism

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Behaviorism

Behaviorism

Ge mig ett dussin friska barn, och låt mig uppfostra dem. Jag garanterar att jag kan få dem att bli vad jag vill, läkare eller advokat, tiggare eller tjuv.” - John B. Watson 1930

Behaviorism: En introduktion

Behaviorism är ett psykologiskt perspektiv som blev dominerande under tidig 1920-tal. Begreppet behaviorism refererar till psykologiskolan grundad på idén att människans beteende kan studeras objektivt.

Miljöns betydelse inom behaviorismen

Enligt behaviorismen, kan beteende studeras på systematiska sätt utan att behöva ta hänsyn till vad som sker inuti individen, dvs. till individens själsliv och subjektiva värld. Behaviorister anser att endast observerbart beteende bör studeras.

Två typer av Betingning

Behaviorismen är den vetenskapliga studien av observerbara beteenden och man anser också att beteende kan reduceras till enkla Stimuli-Respons enheter. Enligt behaviorismen lär sig människorna från miljön på två sätt.

Klassisk betingning

Det är John B. Watson som anses vara upphovsmannen till vad vi idag kallar för behaviorism. John Watson ansåg att klassisk betingning (grundad i Pavlov's observationer) kunde förklara alla aspekter av mänsklig psykologi.

Pavlovs hundar (Ivan Pavlov)

Under 1980-talet undersökte den ryska läkaren Ivan Pavlov salivbildning i hundar i samband med att de fick mat. Han märkte att hundarna började drägla så fort han kom in, även om han inte hade mat med sig. I början skapade den här situationen problem.

Lilla Albert experimentet (Watson)

Lilla Albert var en 9 månader gammal bebis vars reaktioner testades för olika stimuli. De skapade inte någon känslomässig reaktion. Men det som kunde skrämma Lilla Albert var när Watson stog med en hammare mot en hjärnstång. Det plötsliga ljudet gjorde att Lilla Albert brast i tårar.

Operant eller Instrumentell Betingning

Efter 1920-talet hade John B. Watson lämnat akademisk psykologi och andra beteendevetare skulle bli inflytelserika, och de föreslog nya inlärningsformer än klassisk betingning.

Thorndikes katter & Effektlagen

Edward Thorndike (1874 - 1949) är känd i psykologin för sitt arbete med inlärningsteorin som kom att leda till utvecklingen av operant eller instrumentell betingning inom behaviorismen.

Skinnerboxen: Förstärkning och straff

Skinner anses vara den operanta betingnings fader, men hans arbete byggde på Thorndikes Effektlag.

Behaviorismens förfäder

Några teoretiker och psykologer skulle påverka behaviorism mer än andra. Dessa var bland annat Ivan Pavlov, B.F. Skinner, Edward Thorndike.

Viktiga milstolpar för behaviorismen

Många tänkare, läkare och psykologer bidrog till behaviorismen. Enligt behaviorismen är beteende inlärt i interaktion med miljön. Stimuli och respons, betingning och förstärkning är viktiga begrepp.

Social Inlärning (Bandura)

Albert Bandura (1977) hävdar att beteende lärs in via iakttagelser. Barn observerar hur vuxna beter sig. Detta demonstreras i Bobo doll - experimentet (Bandura, 1961).

 

Bobo Docka - experimentet

År 1961 genomförde Bandura en studie för att undersöka om sociala beteenden (t.ex. aggression) kunde förvärvas genom imitation.

Behaviorismens styrkor (Fördelar)

Behaviorism grundas i observerbara beteenden, och det är lätt att kvantifiera och samla in data och information när man forskar.

Behaviorismens svagheter (Kritik)

Många kritiker hävdar att behaviorism är en endimensionell metod för att förstå mänskligt beteende och att behavioristiska teorier inte tar hänsyn till fri vilja och inre påverkan såsom humör, tankar och känslor.

Terapier

Behaviorismen ser psykologiska störningar som missanpassad inlärning. Varje barn föds som tabula rasa (oskrivet blad). Behavioristerna anser inte att symptomgrupper speglar enskilda underliggande orsaker.

Systematisk desensibilisering

Systematisk desensibilisering är en typ av beteendeterapi som har sin grund i principerna för klassisk betingning. Den utvecklades av Wolpe under 1950-talen.

Aversionsterapi

Aversionsterapi används när klienten vill bli av stimuli och associerade beteenden som är attraktiva, men oönskade. T ex tycker alkoholister om att gå till barer där de kan förtära stora mängder av alkohol.

Flooding (Översvämning)

Om din bästa vän lider av stor spindelrädsla är det bästa du kan göra att låsa in denne I ett rum med en stor äcklig spindel, där din vän bör vistas tills han eller hon kommer över sin rädsla.

Översikt Behaviorism

Behaviorism kan sammanfattas på många olika sätt, som också förser oss med en översikt. Därmed blir det lätt att förstå och jämföra behaviorism med andra psykologiska skolor.

Källor:

Psykologi Guiden

Simply Pscyhology: http://www.simplypsychology.org/behaviorism.html

Classical Conditioning (Simply Psychology)

Psychology as the Behaviorist Views It” (Watson, 1913).