Intellektuell funktions nedsättning vanligare hos barn i familjer med beroende problematik

Livsstil / Psykologi och samhälle

Alla former av substansmissbruk, både hos mamman och pappan och inte enbart under graviditeten, kan utgöra en riskfaktor.

Trygga anställningsvillkor förlänger livslängden

2023-09-10 Tidigare forskning har kunnat visa att mammor som missbrukar alkohol under graviditeten ökar risken för att barnet får intellektuell funktionsnedsättning.

Nu visar forskning från Karolinska Institutet att alla former av substansmissbruk, både hos mamman och pappan och inte enbart under graviditeten, kan utgöra en riskfaktor.

Även om man har fokuserad endast på, visar den nya forskningen att förebyggande insatser bör även innefatta missbrukande pappor. Detta är inte den enda forskningen där man även börjat titta på pappans roll. Psykisk ohälsa hos pappan kan öka risken för prematur födsel, har annan forskning kommit fram till.

Beroendeproblematik före födseln var associerad med en mer än fördubblad risk för intellektuell funktionsnedsättning hos barnet oavsett om det var mamman eller pappan som hade ett missbruk.

Studien, som bygger på data från svenska register, omfattade närmare två miljoner barn födda 1978–2002 och deras föräldrar

Sambanden försvagades men förblev statistiskt signifikanta efter justering för socioekonomiska faktorer och psykiatrisk samsjuklighet hos föräldrarna.

Forskarna vet inte exakt vilken den underliggande mekanismen är men de misstänker att det rör sig om både arv och miljö, liksom skadlig effekt på fostret från missbruket.

Störst risk för intellektuell funktionsnedsättning sågs vid alkoholrelaterade problem under graviditeten, där riskökningen var femfaldig respektive trefaldig beroende på om det var mamman eller pappan som hade ett missbruk.

 

Publikation

 ”Parental substance use disorder and risk of intellectual disability in offspring in Sweden: a national register study”eClinicalMedicine, online 30 augusti 2023, doi: 10.1016/j.eclinm.2023.102170.