Människa och maskin kommer att slåss samman i framtiden

Vetenskap / Teknik

Människa och maskin kommer att slåss samman i framtiden menar futurister och vetenskapsmän, något som innebära nya hot, risker och möjligheter.

April 2010

Vetenskapsmän över hela världen är allt mer oroliga över hur människans framtid kommer att se ut, när teknologiska framsteg har suddat ut gränserna mellan människa och maskin.

Vetenskap som utvecklas utan en tanke på vilka risker dessa teknologiska framsteg ger upphov till, kan faktiskt leda till att världen så som vi känner till den, får ett slut. Blir maskiner i framtiden mycket smartare än människor, kan Homo Sapiens helt bli utrotad - om maskinerna tillverkas på ett felaktigt sätt.

Nick Bostrom

Bild: Nick Bostrom

Dr. Nick Bostrom (Niklas Boström) är en framstående och mycket känd filosof och förespråkare för transhumanismen. Bostrom är verksam vid Oxfords Universitet. Transhumanism-relaterade ämnen är bland annat kloning, artificiell intelligens, cryoteknik och nanoteknik.

På en konferens år 2008 i London sade han att en maskin som är mycket smartare än en människa kan sätta mänsklighetens framtid på spel. En maskin med en intelligensnivå som radikalt överskrider människans har mycket makt,  och kan leda till att Homo Sapiens utrotas.

Transhumanismen förespråkar inte bara studien av potentiella risker och faror som teknologin skapar för människans framtid, utan även de sätt på vilka teknologiska framsteg kan göra livet lättare för människor i framtiden.

"Vi vill bevara det bästa som finns i människan och till och med förbättra det" sade Bostrom till CNN i en intervju år 2008.

Enligt transhumanismen kommer människan att gå in i en ny tidsålder i vilken bioteknologi, molekylär nanoteknologi, artificiell intelligens och andra nya typer av kognitiva verktyg kommer att kunna användas för att förbättra vår intellektuella och  fysiska förmåga samt vår emotionella välmående.

Slutresultatet kommer att bli ett "posthumant" samhälle i vilket människan kommer att inneha egenskaper och förmågor som är så pass avancerade att människan inte längre kan endast klassas som människa, utan som post-människa.

Bostrom menar att teknologin i framtiden inte endast kommer att användas som ett verktyg för att manipulera omvärlden utan att den även kommer att användas för att manipulera människans biologi det vill säga det som sker inuti människan.

Den här utvecklingen lär ske i en mycket snabb takt. Bostrom ville däremot inte ange en precis tidsrymd. "Det kan lika väl ta åtta år, som det kan ta 200 år" sa Bostrom.

Andra vetenskapsmän menar däremot att den här utvecklingen händer nu och kommer att börja tillämpas på riktigt inom de närmaste 20 åren.

Ray Kurzweil

Ray Kurzweil

"Det här kommer att hända mycket snabbare än folk tror", sade Dr. Ray Kurzweil, en uppfinnare och futurist som beräknar teknologiska trender med hjälp av ett matematiskt begrepp som mäter den exponentiella tillväxten av teknisk utveckling.

På 1980-talet förutspådde Kurzweil att en liten enhet med vars hjälp blinda kunde läsa dokument var som helst,  när som helst, skulle bli uppfunnen under det tidiga 2000 talet. Uppfinningen blev allmänt känd år 2008. Han förutspådde även den explosivartade tillväxten av Internet på 1990-talet.

Nu förutspår Kurzweil ankomsten av något som kallas "Singulariteten", som han i sin bok definierar som "kulmen på en sammanslagning av vår biologiska tänkande och biologiska existens med teknik, vilket resulterar i en värld som fortfarande är mänsklig, men som har transcenderat våra biologiska rötter." När "Singulariteten" väl har anlänt är det slut på distinktionen mellan människa och maskin, mellan fysisk och virtuell verklighet.

Singulariteten närmar sig i ett allt snabbare takt, tror Kurzweil. Det beror på att tekniska enheter minskar alltmer i storlek. De blir också kraftfullare. Samtidigt förstås biologiska och medicinska processer alltmer i form av informationsprocesser som kan simuleras med hjälp av datorer.

Kurzweil menar att redan år 2030 har människan blivit mer icke-biologisk än biologisk och att människan redan då kan skicka ut sin hjärna över till internet, leva i olika virtuella miljöer och till och med undvika åldrande och död.

Han förutspår även att icke-biologisk intelligens år 2040 kommer att vara miljarder gånger högre än den biologiska intelligensen som människan har idag. Vår nuvarande hjärna kommer då att vara föråldrad och inte till någon som helst användning.

"Vår hjärna är miljoner gånger långsammare än elektronik" sa Kurzweil till CNN. "Våra hjärnor kommer så småningom att omvandlas till mjukvaroenheter med tiden."

Denna rörelse mot en sammanslagning av människa och maskin, har enligt Kurzweil, redan börjat hända och är mest uppenbar i det biotekniska området.

Allteftersom forskare får djupare insikt i de genetiska processerna som ligger till grund för livet, kan de gå in och omprogrammera mänsklig biologi, genom utveckling av nya former av genterapi, och läkemedel, som kan aktivera eller stänga av enzymer och RNA-interferens.

Den nya biotekniska revolutionen kommer att leda till utvecklingen av minst ett tusen nya mediciner som bland annat ska kunna fördröja åldrandet samt motverka vissa sjukdomar såsom hjärtsjukdomar och cancer.

År 2020 förutspår Kurzweil en andra revolution inom nanotekniken. Enligt hans beräkningar visar nanotekniken redan på en exponentiell tillväxt, i och med att nanotekniken redan kan användas för att bota en rad olika sjukdomar i råttor.

En forskare håller just nu på att utveckla något som kallas för en respirocyt - en robotliknande röd blodkropp som, om den injiceras i blodet, kan tillåta människor att springa i OS i 15 minuter utan att ta ett andetag eller sitta på botten av en pool i timmar utan att behöva andas.

Andra forskare håller på att utveckla nanopartiklar som kan lokalisera tumörer och en dag förhoppningsvis även utrota dem.

En del Parkisons patienter har nu ärtstora datorer implanterade i sina hjärnor som ersätter neuroner som har förstörts av sjukdomen. Ny mjukvara kan när som helst laddas ner till mini-datorerna i hjärnan.

"Nanoteknologi kommer inte endast att användas för att omprogrammera utan även för att transcendera biologin och överskrida dess gränser genom att smälta samman med icke-biologiska system", menar Kurzweil. "Kan vi bygga om biologin med hjälp utav nanoteknologin, kan vi nå utöver dess gränser".

Den slutliga revolutionen som kommer att leda till uppkomsten av Singulariteten, kommer att vara skapandet av artificiell intelligens, eller superintelligens, som kommer att hitta lösningar på svårlösta problem, såsom miljöförstörning, fattigsom och sjukdomar.

"En mer intelligent system kommer att konkurrera ut mindre intelligenta system, något som kommer att göra intelligens den starkarste kraften i Universum", menar Kurtweil.

Utvecklingen av så många banbrytande teknologier och sammanslagningen av teknik och biologi, skapar både risker och möjligheter för människans framtid.

"Jag tror att det finns stora faror. Tekniken har alltid varit ett tveeggat svärd" konkluderar Kurtweil.


VIA CNN.COM