Den mörka empaten: självisk, strategisk, elak och hänsynslös

Livsstil / Psykologi och samhälle

Hur kan man förstå den mörka empatin mot bakgrund av den existerande psykologiska kunskapen samt tillgänglig forskning?

Mörk empati kommer oftast till uttryck på subtila sätt.

Bild: Mörk empati kommer oftast till uttryck på subtila sätt.

2023-06-08 Bland människorna som vi skulle kunna flagga som” farliga” står den mörka empaten högt upp på listan.

Innehållsförteckning: Tre typer av empatiHemligheten bakom de mörka empaternas framgångar  - Vad forskningen säger om den mörka empatenDen mörka empaten versus den mörka triaden - Sammanfattning

Empati är vanligtvis en positiv egenskap som uppmuntrar oss att förstå och ta hänsyn till andras känslor och behov. De hjälper oss att ha medkänsla samt behandla andra med respekt. När andra mår dåligt vill man minimera andras lidande. Man vill snarare andras bästa än sämsta.

Men det finns också en annan form av empati som kallas “mörk empati”, vilket innebär att en person är välmedveten om andras smärta och lidande, behov och önskemål, men använder denna kunskap för att manipulera, kontrollera och ta för sig.

Den mörka empaten är inte nödvändigtvis en sadist, men är helt oberörd av andras lidande och tårar. Den sadism som kännetecknar den mörka empaten är ändå rätt så farlig.

Forskning har visat att den mörka empatens redskap är social uteslutning, skvaller och mobbning. Därmed använder den mörka empaten främst subtilare former av sadism. Forskare tror snarare att de mörka empaterna har en potential att vara hänsynslösa och kalla, men de har även förmågan att begränsa sådant beteende till vad de kan komma undan med.

Mörk empati handlar om att kunna förstå och känna någon annans känsloreaktioner, men i stället för att använda denna kunskap för att hjälpa personen, så används den för att manipulera och kontrollera hen.

Av de tre typerna av empati, har mörka empater kognitiv empati.

 

Tre typer av empati

Paul Ekman och Daniel Goleman, båda forskare i psykologi, har kommit fram till att det finns tre typer av empati som människor kan uppleva. Dessa tre typer av empati är kognitiv empati, emotionell empati och medkännande empati.

Olika typer av empati kommer fram i olika slags situationer men den tredje är en kombination av de första två.

Kognitiv empati

Kognitiv empati, även känd som perspektivtagande, är förmågan att förstå och intellektuellt relatera till någon annans känslor och känslor. Med andra ord är det förmågan att sätta sig i någon annans skor och se en situation ur deras perspektiv.

Denna form av empati är användbar i situationer där man behöver kommunicera och förstå någon annans synvinkel, men det är viktigt att notera att den kan begränsas till en rent intellektuell förståelse.

Den mörka empatin är begränsad till kognitiv empati. Vissa forskare och psykologer menar att det är vilseledande att anta att den mörka empaten har någon empati eftersom deras förmåga att utnyttja andras styrkor och svagheter, behov och önskningar, etc. inte är benevolent.

 

Känslomässig empati

Emotionell empati är förmågan att fysiskt känna och dela någon annans känslor. Till exempel, om en vän är upprörd över något, skulle känslomässig empati vara känslan av sorg man känner som svar på den vännens känslomässiga tillstånd.

Denna form av empati är till hjälp i interpersonella relationer, eftersom det gör det möjligt för individer att förstå och möta andra på en djupare känslomässig nivå. Men det kan också vara överväldigande och dränerande för individer som har svårt att reglera sina känslor.

Mörka empater saknar denna sorg. De blir inte ledsna när andra lider.

Medkännande empati

Medkännande empati, även känd som empatisk oro, är förmågan att känna någon annans känslor samtidigt som man har en önskan att hjälpa eller lindra deras lidande.

 

Medkännande empati är en kombination av kognitiv och känslomässig empati. Man blir både ledsen över andras lidande och förstår vad andra går genom. Detta kan motivera empaten att hjälpa personer i nöd och som går genom kriser. 

Eftersom den mörka empaten saknar helt känslomässig empati, finns det ingen motivation att lindra andras smärta och lidande och inte heller bryr man sig om denna smärta och lidande ökar.

Om den mörka empaten dessutom har sadistiska drag, är de vara motiverade att i stället höja andras smärta och lidande, dvs. det helt motsatta från vad medkännande empati är.

Upp

Hemligheten bakom de mörka empaternas framgångar

Även om den mörka empatin inte är en social önskvärd kvalitet, är det dock vanligt att denna mörka empati används för egen vinning genom att man utnyttjar andras styrkor och svagheter samt inte blir hindrad av etiska överväganden.

 

Mörka empater använder deras kognitiva empati som strategisk kunskap om både supportrar och konkurrenter, något som leder till att de aktivt bryr sig om vad andra känner och tänker. Detta leder till att de gör saker som inte är självklara för andra i deras strävande efter framgång. När de tar för sig på andras bekostnad, kan den mörka empaten hålla ögonen på målet eller priset i stället för att bli distraherad av de moraliska konsekvenserna.

Strategisk kunskap

Mörka empater använder deras kognitiva empati som en resurs eller tillgång som gör det lätt för dem att manipulera och utnyttja andra. Eftersom personer med mörk empati kan läsa av andra människors individuella motiv och dolda avsikter, kan de använda denna kunskap för att dra nytta av en situation eller uppnå sina själviska mål.

Kreativitet

Personer med mörk empati kan ofta tänka utanför boxen och hitta lösningar på problem som andra inte ens har övervägt. De kan också föreställa sig vad andra människor kan vilja eller behöva, även om detta inte är självklart för de själva.

 

Fokus

Eftersom personer med mörk empati inte är motiverade att sänka eller eliminera av andras smärta och lidande, genom att hjälpa till, kan de fokusera på sitt eget framåtskridande och inte distraheras av andras problem.

Nackdel: Brist på moral & känslor av isolering från andra

Nackdelen med denna avsaknad av både känslomässig och medkännande empati, gör det mörka empaten kall och hänsynslös. Deras relationer handlar därmed om manipulation och maktspel. De kan inte riktigt bygga upp meningsfulla relationer till andra.

Upp

Vad forskningen säger om den mörka empaten

Även om mörk empati är en inte så gammalt begrepp har viss forskning redan pågått, som kunde visa att mörka empater:

- Förstår andras perspektiv men är kyliga i känslomässig mening.
- De kan vara grandiosa men också intensivt självkritiska.
- De har ett behov av uppmärksamhet men inte får mycket glädje utav sociala interaktioner.
- De anpassar sig mer än genomsnittet till de sociala omständigheterna.

Samma forskning har dessutom visat att mörka empater är:

- Hämndlystna. De mobbar, skvallrar och hotar andra.
- Manipulativa. De utnyttjar också andra.
- De kan vara mycket aggressiva.
- De är extroverta.

Upp

Den mörka empaten versus den mörka triaden

Till den mörka triaden inom psykologin hör narcissism, machiavellism och psykopati. Dessa personlighetsstörningar kännetecknas av brist på empati, manipulativt beteende och en drivkraft för personlig vinning på bekostnad av andra.

 

Drag från alla tre personlighetsstörningar kan ibland samexistera i en och samma individ. En person som uppvisar dessa drag har en tendens att vara manipulativ, egoistisk och hänsynslös gentemot andra individer.

Det är vanligt att personer som uppvisar drag av den mörka triaden även har en högre grad av mörk empati. Detta beror på att de använder sina förmågor att läsa av andra människors känslor till egen fördel. De kan alltså lista ut hur en person kommer reagera på olika saker och använda denna information för att manipulera situationen.

Vissa forskare menar att mörk empati är brist på empati eftersom den mörka empaten är en kalkylerande hänsynslös strateg.

Forskare har dock kunnat identifiera personer som tillhör den mörka triden som mörka empater eftersom de både har högre empati än resten och lägre aggression mest i fysisk mening.

 

Narcissism

Narcissism kännetecknas av en uppblåst känsla av självbetydelse och ett behov av beundran från andra. Narcissister har ofta bräcklig självkänsla och utagera när deras självkänsla hotas. De tenderar att vara grandiosa, skrytsamma och berättigade.

Även om den mörka empaten behöver uppmärksamhet och beundran, är den självkritiska förmågan inte så välutvecklad hos en mörk empat. Förutom detta kan man säga att narcissistens självupptagenhet leder till brist på alla former av narcissism inklusive kognitiv empati.

Ändå bör man titta närmare på ett möjligt samband mellan den coverta narcissismen och den mörka empaten.

Icke desto mindre är narcissister rätt så aggressiva mot andra när deras självbild blir hotad eller när de misslyckas.

Machiavellianism

Machiavellianism kännetecknas av en strategisk och manipulativ personlighet. Människor med höga nivåer av machiavellism är skickliga på att manipulera andra för att få vad de vill ha. De tenderar att vara cyniska, skrupelfria och amoraliska.

Den mörka empatens förmåga att använda deras psykologiska insikter strategiskt för egen vinning och för att manipulera och kontrollera andra, verkar vara drag som ovanstående personlighetsstörning också har.

 

Psykopati

Psykopati kännetecknas av brist på empati och ånger. Psykopater engagerar sig ofta i impulsivt och hänsynslöst beteende, samt bortse från konsekvenserna av handlandet för sig själva och andra. De tenderar att vara charmiga och övertygande, men har en djup likgiltighet för andras känslor, behov, hälsa och välbefinnande.

Inte alla psykopater är impulsiva utan många är mycket kalkylerande något som leder till att de kan undvika att bli avslöjade när de begår brott.

Mörka empater är så klart också likgiltiga inför andras tragedier och olyckor och vissa psykologer anser att den mörka empaten är en psykopat med kognitiv empatisk förmåga.

Man menar dock samtidigt att psykopater inte ens kan föreställa sig vad andra känner.

Kostnaderna för dessa egenskaper när det gäller personliga relationer och mental hälsa uppväger dock alla potentiella fördelar.

Sadism har föreslagits som en fjärde mörk personlighetsstörning men inte alla psykologer har inkorporerad den i deras diskurser.

 

Upp

Sammanfattning

Mörk empati är inte en diagnos men kan vara farlig för medmänniskorna eftersom den mörka empatens strategier för att utnyttja och förstöra för andra är mycket ganska subtila och dolda.

Den mörka empatin har drag från samtliga tre personlighetsstörningar i den mörka triaden, det vill säga från narcissism, machiavellianism och psykopati.

En sadistisk komponent finns med liksom eventuell skadeglädje som belöning för orsakandet av ytterligare problem för ett offer, genom socialt accepterade aggressiva beteenden såsom skvaller, mobbning och social uteslutning.

Att mörka empater inte är lika våldsbenägna som andra personlighetsstörningar i den mörka triaden gör de också farliga eftersom deras logiska inblick i människors psykologi samt hur man strategiskt använder det för själviska ändamål betyder inte alls att deras offer inte råkar illa ut. Tvärtom: de kan förstöra människoliv och orsaka stor samhällsskada samt komma undan med det.

Upp

Källor

‘Dark Empaths’: How Dangerous Are Psychopaths and Narcissists With Empathy?

How to Spot a Dark Empath

Three types of Empathy: Cognitive, Emotional, Compassionate Empathy